Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poskytovatelem služeb se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Laila Jedličková, IČ: 88696286, Poštovní 2272/25, 702 00 Ostrava, telefonní číslo 604626730, web: www.lailajedlickova.cz (dále jen "interiérová designérka" a průvodkyně, která poskytuje služby – navrhování interiéru, kurzy, workshopy, konzultace, (dále jen "služba"), a to vždy na základě uzavřené smlouvy s klientem v předem sjednaném rozsahu za dohodnutou cenu.

1. Kurzy, workshopy, přednášky

S odesláním přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami. Berete na vědomí, že jako účastník kurzu, s nebo pravidelných lekcí nejste oprávněn znalosti a dovednosti nabyté na těchto programech žádným způsobem dále prezentovat veřejnosti. Účastník se zavazuje, že informace a dovednosti získané na kurzech, workshopech či přednáškách může osobně praktikovat, nikoliv vyučovat či předávat veřejnosti bez adekvátního stupně odbornosti, případně licence.

1.1 Storno podmínky

Odhlásíte-li se nejpozději 30 dnů před začátkem programu, vrací se celá částka zálohové nebo plné platby, tj. 100 % fakturované částky. Tento princip platí i pro následující termíny odhlášení z programu.

Odhlásíte-li se méně než 30 dnů před začátkem programu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), vrací se 50 % z platby a zbylých 50 % je nevratných. Tuto částku lze převést na jiný program dle dohody, nejpozději však do 1 roku od termínu původní služby. Máte možnost za sebe najít náhradníka a je nutné mi o tom dát předem vědět a propojit nás výměnou kontaktů.

Zrušíte-li program 7 a méně dnů před začátkem akce, nemáte nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud z vážných důvodů (např. nemoc) nemůžete navštívit pravidelnou lekci, můžete si lekci nahradit jiný den, max. dvě lekce za zaplacené období.

Zrušené programy budou nahrazeny v dalších termínech nebo bude záloha vrácena v plné výši. Alternativně a v případě zájmu je možné zálohu použít na úhradu jiné služby.

1.2 Zdravotní stav a odpovědnost:

Účast na programu je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že dané programy nenahrazují odbornou školní látku. Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a prohlašuje, že je nebude užívat v průběhu využívání kterékoliv služby. Účastník je v celém průběhu programu za sebe plně odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze doporučení, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Daný program je formou osobního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na akci (vyjma těch, které byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny.
Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě je poplatek za program navrácen ve výši 50 %. Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.
Účastníci mladší 18ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka.

2. Vymezení charakteru služeb průvodkyně, konzultace

Průvodkyně a konzultace, neposkytuje služby školního učitele, psychologa ani terapeuta, její práce nenahrazuje školní odbornost.

2.1. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby

Smluvní vztah mezi průvodkyní a klientem vzniká:
– ústně – na základě výslovné dohody
– písemně – vyplněním a předáním objednávkového formuláře
– e-mailem – odesláním závazné objednávky dle pokynů uvedených na internetové stránce interiérové designérky

Okamžikem uzavření smlouvy platí, že klient potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a tyto bez výhrad akceptuje, stejně tak vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů koučem.

Klient bere na vědomí, že některé výukové postupy a metody, s nimiž bude seznámen či které mu budou zpřístupněny poskytovatelem při plnění smlouvy, jsou chráněnými právy duševního vlastnictví třetích osob a obchodním tajemstvím poskytovatele. Klient se zavazuje nepředávat tyto postupy a metody třetím osobám bez kvalifikačního oprávnění. Porušením se klient vystavuje pokutě min. 100 000 Kč, maximální výše však může dosáhnout až do úhrady plné výše za škody způsobené poskytovateli služeb.

2.2. Platební podmínky

Cena za poskytnutou službu je splatná dle pokynu průvodkyně, interiérové designérky. Na základě vyžádání klienta vystaví průvodkyně, interiérová designérka, po uhrazení ceny služby daňový doklad – fakturu, kterou zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta nebo v písemné podobě poštou.

Službu je možné hradit předem, a to bankovním převodem, hotovostním vkladem na účet uvedený průvodkyní, interiérovou designérkou nebo způsobem dle předchozí dohody.

Na služby se vztahuje garance spokojenosti. Tedy pokud na prvním sezení nejste s mojí službou spokojeni, vrátím vám 100 % ceny služby.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí tyto storno podmínky:

Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze písemně (vč. elektronické podoby).

Ve výjimečných, písemně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody), kdy klient řádně (telefonicky či emailem) a včas (nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem služby) omluví svou nepřítomnost na plánovaném termínu služby, může průvodkyně nabídnout klientovi absolvování služby nebo její části v pozdějším termínu, a to dle vzájemné dohody. Zrušíte-li termín služby méně než 24 hodin předem nebo se na ni vůbec nedostavíte, hradíte 100% běžné platby za službu.

2.3. Organizační záležitosti

Průvodkyně, interiérová designérka si vyhrazuje právo na změnu v termínech nabízených služeb v situacích, které to neodkladně vyžadují – např. onemocnění průvodkyně, interiérové designérky, poruchy v technickém zázemí, vládní protiepidemická opatření apod. Všechny případné změny budou klientovi neprodleně oznámeny emailem, telefonicky či SMS zprávou a dle dohody bude poskytnut náhradní termín.

Zvukové záznamy a pořizování audiovizuálních nahrávek bez výslovného souhlasu průvodkyně, interiérové designérky je přísně zakázáno. Stejně tak platí, že průvodkyně, interiérová designérka může pořizovat audiovizuální záznam pouze se svolením klienta/účastníka.

Vaše prohlášení

Souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých údajů a zařazením do databáze kontaktů. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů. Ty jsou pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí emailem. Vyřazení z databáze lze učinit pouze písemnou žádostí. Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu nebo odeslání přihlášky a po dobu 10 let po jeho ukončení.

Potvrzuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé.
Prohlašuji, že s přihlédnutím ke všem okolnostem jsem schopen/schopna za své jednání převzít v plné míře odpovědnost.